Online přednáška: Úvod do simulací proudění pomocí Computational Fluid Dynamics (CFD)

Letecký ústav Vás zve na hostovanou on-line přednášku na téma výpočty proudění metodou konečných objemů.

Přednáška se koná 18. 3. 2022 v 9:00 v místnosti B3/209 nebo online na MS Teams

Přednášet bude doc. Amra Hasečić, Ph.D.

Kliknutím zde se připojíte na přednášku:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFlODkyMWQtYmU2YS00Y2EzLWE0ZTktMWExOTk4ZDgyZjhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c63ce729-ca17-4e52-aa2d-96b79489a542%22%2c%22Oid%22%3a%22363101ab-a4c5-41a2-b9e1-711a8b0336cb%22%7d