Profesionální pilot

Obor představuje tříleté profesní bakalářské studium. První ročník je společný pro všechny obory bakalářského studia a představuje teoretické a všeobecně technické disciplíny. Navazující další dva roky studia představují speciální, praktičtěji zaměřené discipliny nezbytné pro výkon funkce profesionálního pilota.
Studium je primárně zaměřeno na výchovu vysokoškolsky vzdělaných profesionálních pilotů pro provozovatele letecké dopravy a ostatních druhů leteckých prací, pro jejichž výkon je nutný některý z vyšších typů průkazů způsobilosti profesionálního pilota s odpovídajícími kvalifikacemi. Náplň studia vychází z kvalifikačních požadavků, které jsou platné pro všechny státy EU a jsou zakotveny v předpisech pro způsobilost létajícího personálu Part-FCL.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Cílem studia je poskytnout studentům výuku teoretických znalostí nezbytnou pro získání průkaz způsobilosti dopravního pilota. Struktura předmětů teoretické přípravy odpovídá osnovám, které jsou předepsány celoevropsky platným předpisem Part-FCL. Kromě teoretické přípravy pilotů v rámci vysokoškolského studia je součástí učebních plánů také praktický pilotní výcvik, který si však student hradí v plné výši sám, resp. se spoluúčastí potenciálního zaměstnavatele nebo sponzora. Praktická část výcviku probíhá v partnerské letecké škole na letounech VUT nebo kterékoliv Letecké škole, která má k této činnosti osvědčení Úřadu pro civilní letectví. Teoretická část studia je ukončena obhajobou závěrečné bakalářské práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky. Student získá titul Bc. a obdrží rovněž certifikát o absolvování úplné teoretické výuky ATPL(A), což je nezbytným předpokladem k prokázaní získaných teoretických znalostí před zkouškami na Úřadu pro civilní letectví ČR. Standardně se předpokládá, že absolvent získá průkaz způsobilosti obchodního pilota (CPL) s kvalifikací létání podle přístrojů (IR).

Podmínky přijetí ke studiu

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeče a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta.

Student, který hodlá nastoupit do 2. ročníku oborového studia musí předtím absolvovat základní výcvik soukromého pilota. Nejpozději do zahájení výuky 2. ročníku musí být držitelem „licence soukromého pilota PPL(A)”. Oborové studium, které probíhá ve 2. a 3. ročníku je již zaměřeno pouze na teoretickou přípravu pro získání licence dopravního pilota ATPL(A).

Možnosti uplatnění

Absolventi oboru Profesionální pilot, po dosažení průkazu způsobilosti alespoň obchodní pilot CPL(A), naleznou uplatnění u řady leteckých společností v ČR, resp. v zemích EU, kteří provozují letecké obchodní dopravu nebo některou z ostatních druhů leteckých prací, jako např. aerotaxi, zemědělské letecké práce, letecké výcviky, letecká záchranná a pátrací služba, hlídkovací a hasicí práce, letecké policejni služby apod.

Možnosti dalšího studia

Absolvent tohoto oboru profesionálního bakalářského studia má po jeho úspěšném završení možnost přihlásit se a pokračovat ve dvouletém magisterském studiu oboru Letecký provoz.

Pedagogický poradce: JUDr. Jaromír Hammer, tel: 541 142 193

Garant oboru: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D., tel: 541 142 234