Profesionální pilot

Obor představuje tříleté profesní bakalářské studium. První ročník je částečně společný s ostatními programy profesního bakalářského studia a představuje teoretické a všeobecně technické disciplíny. Navazující další dva roky studia představují speciální, praktičtěji zaměřené disciplíny nezbytné pro výkon funkce profesionálního pilota.
Studium je primárně zaměřeno na výchovu vysokoškolsky vzdělaných profesionálních pilotů pro provozovatele letecké dopravy a ostatních druhů leteckých prací, pro jejichž výkon je nutný některý z vyšších typů průkazů způsobilosti profesionálního pilota s odpovídajícími kvalifikacemi. Náplň studia vychází z kvalifikačních požadavků, které jsou platné pro všechny státy EU a jsou zakotveny v předpisech pro způsobilost létajícího personálu Part-FCL.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Cílem studia je poskytnout studentům výuku teoretických znalostí nezbytnou pro získání průkaz způsobilosti dopravního pilota. Struktura předmětů teoretické přípravy odpovídá osnovám, které jsou předepsány celoevropsky platným předpisem Part-FCL. Kromě teoretické přípravy pilotů v rámci vysokoškolského studia je součástí učebních plánů také praktický pilotní výcvik, který si však student hradí v plné výši sám, resp. se spoluúčastí potenciálního zaměstnavatele nebo sponzora. Praktická část výcviku probíhá v partnerské letecké škole na letounech VUT nebo kterékoliv Letecké škole, která má k této činnosti osvědčení Úřadu pro civilní letectví. Teoretická část studia je ukončena obhajobou závěrečné bakalářské práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky. Student získá titul Bc. a obdrží rovněž certifikát o absolvování úplné teoretické výuky ATPL(A), což je nezbytným předpokladem k prokázaní získaných teoretických znalostí před zkouškami na Úřadu pro civilní letectví ČR. Standardně se předpokládá, že absolvent získá průkaz způsobilosti obchodního pilota (CPL) s kvalifikací létání podle přístrojů (IR).

Podmínky přijetí ke studiu

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeče a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta.

S ohledem na finanční náročnost letecké činnosti je třeba zájemce upozornit na následující podmínky studia: Student, který hodlá nastoupit do 2. ročníku oborového studia musí předtím absolvovat základní výcvik soukromého pilota (v Letecké škole VUT nebo mimo). Nejpozději do zahájení výuky 2. ročníku musí být držitelem „licence soukromého pilota PPL(A)”. Oborové studium, které probíhá ve 2. a 3. ročníku je již zaměřeno pouze na teoretickou přípravu pro získání licence dopravního pilota ATPL(A), a praktickou přípravu, která představuje tři výukové bloky. První blok odpovídá přípravě pro licenci PPL (privátní pilot) během prvního roku studia. Druhý blok pokračovací výcvik se zaměřením na prvky IFR letu a letu do zahraničí (rozvoj jazykových dovedností) a rozšíření kvalifikace o NIGHT (lety v noci), MEP (vícemotorové letouny), TOW (vleky kluzáků) nebo IR (lety podle přístrojů) dle volby studenta v průběhu druhého ročníku studia. Třetí blok představuje třítýdenní praxi (předpokládá se v období mezi druhým a třetím ročníkem studia) u leteckého provozovatele mimo VUT a to podle volby studenta či smluvního partnera VUT. Před koncem třetího ročníku studia se předpokládá získání Všeobecný průkazu radiotelefonisty pohyblivé letecké služby, včetně anglické doložky pro VFR lety a IR.

Možnosti uplatnění

Absolventi oboru Profesionální pilot, po dosažení průkazu způsobilosti alespoň obchodní pilot CPL(A), naleznou uplatnění u řady leteckých společností v ČR, resp. v zemích EU, kteří provozují letecké obchodní dopravu nebo některou z ostatních druhů leteckých prací, jako např. aerotaxi, zemědělské letecké práce, letecké výcviky, letecká záchranná a pátrací služba, hlídkovací a hasicí práce, letecké policejní služby apod. Po dokončení praktické přípravy pak mohou pracovat jako piloti dopravních letounů s plnou licencí ATPL.

Možnosti dalšího studia

Absolvent tohoto oboru profesionálního bakalářského studia má po jeho úspěšném završení možnost přihlásit se a pokračovat ve dvouletém magisterském studiu specializace Technologie provozu letadlové a letištní techniky.

Garant programu
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D., tel: 541 142 234

Pedagogický poradce
JUDr. Jaromír Hammer, tel: 541 142 193, e-mail: hammer.j@fme.vutbr.cz