Stavba letadel

Studijní specializace Stavba letadel je zaměřena na výchovu budoucích projektantů, vývojových a výzkumných pracovníků v oblasti konstrukce i technologie výroby letadel (včetně kosmických prostředků, protože letadlo je terminologicky míněno také i kosmické letadlo), letadlových celků a různých zařízení a systémů letadlové techniky.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Absolvent specializace Stavba letadel získá znalosti z aerodynamiky a mechaniky letu, teorie pevnosti leteckých konstrukcí, konstrukce a projektování letadel. Seznámí se s konstrukčními materiály, jejich zpracováním a hmotnostně úsporným využitím při dimenzování nosných prvků leteckých konstrukcí. Osvojí si rovněž zásady návrhu letadel z hlediska výrobní i provozní technologičnosti. Seznámí se se základy teorie spolehlivosti a životnosti leteckých konstrukcí.

Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí je: – řádné ukončení studia bakalářského oboru Strojní inženýrství na FSI nebo oboru s odpovídající strukturou předmětů na jiné fakultě – úspěšné absolvování písemné části přijímací zkoušky (pokud není děkanem prominuta) – velmi dobré výsledky bakalářského studia, a to zejména v předmětech Matematika a Fyzika – velmi dobré znalosti uchazeče v oblastech mechaniky tekutin, pružnosti a pevnosti a dynamiky – silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních či jiných tvůrčích výsledků, případně z motivačního dopisu

Možnosti uplatnění

Absolvent specializace Stavba letadel se uplatní v projekčních, konstrukčně vývojových a výzkumných pracovištích státního i soukromého leteckého a kosmického průmyslu a všude tam, kde se jedná o problematiku návrhu a výroby hmotnostně úsporných a spolehlivých strojů a systémů s vysokou životností. S nabytými znalostmi najde uplatnění také v jakékoli inženýrské činnosti zabývající se problematikou proudění.

Možnosti dalšího studia

Absolventi této specializace mají možnost pokračovat v doktorském studiu se zaměřením na problematiku projektování a stavby letadel v rámci širšího vědního oboru „Konstrukční a procesní inženýrství”.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

V rámci výměnného evropského programu Socrates/Erasmus lze absolvovat studium v zahraničí v délce jednoho semestru nebo celého akademického roku. Pro specializaci Stavba letadel převážně na universitách v Braunschweigu, Linköpingu, Toulouse, Barceloně a Istambulu.

Garant programu
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D., tel: 541 142 234

Pedagogický poradce
doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D., tel: 541 142 457, e-mail: jebacek@fme.vutbr.cz

Ing. Robert Popela, Ph.D., tel: 541 143 470, e-mail: popela.r@fme.vutbr.cz